เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทาราม นครลาสเวกัส (ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปนกิจศพพระครูวิจิตรบุญสาร) รัฐเนวาดา เพื่อรับฟังสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในนครลาสเวกัส รวมถึงติดตามอาการอาพาธด้วยโรค COVID-19 ของพระสงฆ์วัดไทย ลาสเวกัสจำนวน 3 รูป ซึ่งมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งช่องทางการขอรับคำปรึกษาจากแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์กรณีพบและการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ เพื่อให้ญาติโยมได้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีฌาปนกิจศพ พระครูวิจิตรบุญสาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนา และพบปะชุมชนไทยในนครลาสเวกัส เพื่อแจกจ่ายชุดอุปกรณ์ป้องกันตนและเน้นยำแนวทางปฏิบัติตนในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

948 Views