[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 3 นาที”]

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11

ผู้สื่อข่าวสายทหารได้รับเอกสารคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 182/2563 ลงวันที่ 12 กันยายน เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย ลงนามโดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง มีใจความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563 จึงให้รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์. สุขวิมล

เลขาธิการพระราชวัง

สำหรับบัญชีแนบท้ายระบุชื่อ

1. พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก

ตำแหน่งและส่วนราชการที่รับโอน รองเลขาพระราชวังระดับ 11 สำนักพระราชวัง

2.พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม อธิบดี กรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งและส่วนราชการที่รับโอน รองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11 สำนักพระราชวัง

สำหรับเงินเดือนบวกกับเงินประจำตำแหน่งที่ พล.อ.อภิรัชต์ จะได้รับในตำแหน่งรองราชเลขาธิการ คือ 114,640 บาท ส่วนของ พ.ต.อ. ณรัชต์ 113,160 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าตอบแทนส่วนอื่น ๆ

[/responsivevoice]

ที่มา : BBC NEWS THAI

731 Views