[responsivevoice voice=”Thai Male” buttontext=”ฟังข่าว 2 นาที”]

จากเหตุการณ์รัฐบาลใช้มาตราที่ค่อนข้างรุนแรงในการเข้าสลายและปราบปรามผู้ชุมนุม บริเวณพื้นที่สี่แยกปทุมวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนจำนวนมาก รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย ทำให้ข้าพเจ้าในฐานะหนึ่งในพันธมิตรยูนิเซฟที่มีโอกาสทำงานด้านสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนร่วมกับยูนิเซฟเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี รู้สึกมีความกังวลใจในเหตการณ์ดังกล่าวและมีความจำเป็นต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถึงยูนิเซฟ โดยข้าพเจ้ายืนยันว่าจดหมายฉบับนี้มิได้ต้องการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือให้การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ายูนิเซฟต้องระมัดระวังการออกมาแสดงความเห็นในสถานการณ์ขณะนี้ และอาจมีความกังวลจากการถูกติติงหรือโจมตีจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาค แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ ณ ขณะนี้คือทุกฝ่ายต้องมองให้ตรงกันว่าเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และเรื่องของทัศนคติความเห็นต่างทางการเมืองเป็นสองเรื่องที่ต้องถูกแยกออกจากกันให้ชัดเจน

ในฐานะของ Unicef’s Selected Partner เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทย ข้าพเจ้าอยากเรียกร้องให้ทางยูนิเซฟ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์อยากเป็นทางการ เน้นย้ำกับรัฐบาลมิให้มีการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมอีกเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแถลงการณ์ของยูนิเซฟ ประเทศไทยที่ระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่ทางรัฐบาลจะรับฟัง

[/responsivevoice]

ที่มา : สปริงนิวส์

646 Views