ปิดแล้ว ศูนย์บำบัดยานรก วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี หลังจาก หมอปลา-ทนาย พาเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ เตรียมส่งหนังสือถึงเจ้าคณะตำบล

วันที่ 24 ก.ย.2564 นายศิลา นาคหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับกรณีการประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ที่ลงนามโดย นายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยตนจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ยให้ทราบต่อไป

ปิดแล้ว ศูนย์บำบัดยานรก วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

ปิดแล้ว ศูนย์บำบัดยานรก วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

พบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุงผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง อนึ่ง วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

แต่การขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีลักษณะแตกต่างจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์เท่านั้น เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ๆ ต้องหยุดดำเนินการ

และส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทนหรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่จึงจะดำเนินการได้

เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 4 (4)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ก.พ.2562 อธิบดีกรมการแพทย์จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป

425 Views