Stimulus Checks Round Two จะเข้าสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 กรกฎาคม เพื่อเริ่มดีเบตท์ (โต้แย้ง) น่าจะผ่านสภา แต่จะมาโต้แย้งกันว่าใครควรได้..ฮึม

430 Views