มารู้จักกับทนายแก้ว

จับตา! นโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองของ “โจ ไบเดน” ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ กับคํามั่นสัญญา ว่าจะทําหลังจากการเข้ารับตําแหน่งผ้นําสหรัฐฯ มีดังนี้ทั้งนี้ทางสํานักงานขอเริ่มจากสิ่งที่จะส่งประโยชน์ให้กับคนไทยมากที่สุด

 1. แก้ไขกฎหมายผ้อพยพเข้าเมือง ู เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อย ู ู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายให้อย่ในประเทศ ู สหรัฐฯได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีการประมาณการว่ามีถึง 11 ล้านคน 

 2. ยกเลิกคําสั่งเกี่ยวกับการนํากฏ Public Charge (ผ้ที่ต้องพึ่งพารัฐบาล) มาใช้ในการพิจารณาการออกวีซ่าหรือให้ใบเขียว 

 3. คืนความเชื่อมั่นและให้ความเป็ นธรรมในการยื่นขอสมัครสัญชาติอเมริกันของผ้ถือใบเขียว 

 4. ปฏิรูประบบการออกวีซ่าการทํางานชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือนายจ้างมากขึ้น โดยจะสร้างระบบให้นายจ้างสามารถแสดง ให้รัฐบาลเห็นถึงความขาดแคลนคนงานในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันไป 

 5. ปฏิรูประบบการออกวีซ่าชั่วคราวสําหรับคนต่างด้าวที่มีความร้ความ ู สามารถพิเศษให้สามารถทํางานเพื่อเกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ 

 6. สนับสนุนการขอใบเขียวผ่านสายสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยจะสนับสนุนให้มีการออกวีซ่าชั่วคราวเพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบกัน ระหว่างรอการพิจารณาขอใบเขียว เนื่องจากกระบวนการขอใบเขียวต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก 

 7. เพิ่มจํานวนโควต้าใบเขียวสําหรับการขอใบเขียวจากการทํางาน ซึ่งปัจจุบันมีโควต้าอย่ ู140,000 ต่อปี 

 8. รักษาโครงการการให้ใบเขียวจากลอตเตอรี่ ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มีนโยบายให้มีการยกเลิกไป 

 9. ยกเลิกนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่แยกพ่อแม่ออกจากลูก ณ บริเวณชายแดนสหรัฐฯ เมื่อต้องการอพยพเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ ทันที 

 10. ยุติข้อกีดกั้นเรื่องการสมัครขอรับสถานะผ้ลี้ภัย ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือสืบเนื่องมาจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์

 11. ยุติระบบการให้ความช่วยเหลือผ้ลี้ภัยอย่างไม่ถ ู ูกต้อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ณ บริเวณชายแดน 

 12. ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผ้ลี้ภัย ู อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออก โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 12

 13. ยุติระบบการควบคุมตัวผ้ที่จะถูกส่งกลับซึ่งปกติต้องใช้เวลานาน แล้วนําเงินงบประมาณในส่วนนั้นไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้านคนเข้าเมือง 

 14. ยกเลิกการให้งบประมาณเพื่อนําไปใช้ในการก่อสร้างกําเเพงบริเวณชายแดนระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโก 

 15. ค้มครองกลุ่ม Dreamers หรือเด็กๆที่พ่อแม่พาอพยพเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย โดยจะช่วยเหลือให้มีสิทธิ์ขอใบทํางาน ขอใบเขียวและสัญชาติอเมริกันต่อไปได้ในอนาคต 

 16. ยกเลิกการห้ามไม่ให้กล่มมุสลิมเข้าประเทศสหรัฐฯ 

 17. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย ไม่ใช้กําลังและอํานาจในทางที่ผิด 

 18. คุ้มครองและช่วยเหลือทหารและครอบครัวของทหารผ้ที่รับใช้ชาติ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านคนเข้าเมือง 

 19. สร้างหน่วยงานขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่ในประเทศสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาหรือการสร้างธุรกิจ 

 20. เปลี่ยนกฎหมายการออกใบเขียวให้กับคู่สมรสและบุตรของผู้ที่ถือใบเขียวให้รวดเร็วขึ้น โดยให้เปลี่ยนกล่มบุคคลดังกล่าวนี้ไปอย่ในกลุ่มความสัมพันธ์ลําดับเดียวกับบคคลที่อย่ในกล่มญาติที่มีความสัมพันธ์โดยตรงของ US citizen 

 21. ให้ความช่วยเหลือแก่ผ้ที่ช่วยรัฐบาลในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและคดีเกี่ยวกับการทําผิดกฏหมายแรงงาน 21 

 22. เพิ่มโควต้าใบเขียวสําหรับผ้ที่ถูกทําร้ายจากคนในครอบครัวเดียวกัน  

 23. ตรวจดูกฏหมายการช่วยเหลือคนต่างด้าวจากบางประเทศเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประเทศดังกล่าวประสบปัญหาความรุนแรงหรือปัญหาจากอุทกภัย (TPS) 

 24. สร้างกฏหมายให้คนงานทางด้านเกษตรกรรมมีสิทธิ์ในการขอใบเขียวได้

  Download PDF document

1,049 Views