รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกกฎหมาย California’s legal training requirements pursuant to Gov’t Code 12950.1. ให้ธุรกิจที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทั้งนายจ้างและพนักงานต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์ “ฟรี” เรื่อง SEXUAL HARASSMENT PREVENTION TRAINING ภายในวันที่ 1 มกราคม 2021

@หลายท่านคงได้ยินเรื่อง ME TOO เนื่องจากปัญหาเรื่อง Sexual Harassment เป็นปัญหาที่เกิดมายาวนานและต่อเนื่อง จึงมีการออกกฎหมายนี้เพื่อให้ความรู้และป้องการ Sexual Harassment ในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเข้ารับการอบรมออนไลน์ SEXUAL HARASSMENT PREVENTION TRAINING ฟรี โดยระดับหัวหน้างานขึ้นไปต้องเข้าฟังการอบรม 2 ชั่วโมง พนักงานทั่วไปอบรม 1 ชั่วโมง การถามคำถามเป็นช่วงๆ ของการอบรมจะมีให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน และเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว

@สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย แนะนำให้สั่งพิมพ์ หรือถ่ายรูปหน้าจอ หรือเก็บบันทึกหน้าจอ Screen Shot ใบประกาศนียบัตรของท่านเพื่อใช้ยืนยันต่อ California Department of Fair Employment and Housing ว่าท่านได้เข้ารับการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
@สนใจเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่
https://www.dfeh.ca.gov/shpt/
(กดแปลภาษาไทยได้)


รายงานข่าวโดย Thai American Chamber of Commerce, Los Angeles

637 Views