[responsivevoice voice=”Thai Male” buttontext=”ฟังข่าว 50 วินาที”]

คำพูดของผู้นำประเทศมักจะมีความรับผิดชอบตามมา วันนี้ ปธน. ทรัมป์กล่าวให้ปชช.ที่จะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์เสร็จแล้วให้ไปพยายามลงคะแนนเสียงอีกทีโดยบุคคล เพื่อที่จะพิสูจน์ระบบเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกากับความมั่นคงซื่อตรงแบบที่เป็นไปมาในระยะเวลาสองร้อยกว่าปี คุณทรัมป์ได้พยายามปรักปรำระบบลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ด้วยข้อปรักปรำต่างๆ รวมทั้งกรมไปรษณีย์เองก็ถูกปรักปรำ คนอเมริกันส่วนใหญ่กล่าวว่าคุณทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นรองคุณไบเด่นอยู่เรื่องคะแนนนิยม เลยขุดเรื่องต่างๆนานาขึ้นมา ปรักปรำแม้นแต่หน่วยราชกาลของประเทศเขาเอง

คำพูดของเขาวันนี้ได้ถูกตำหนิอย่างมากมาย เป็นการชักจุงให้ปปช.ทำการผิดกฎหมายของประเทศและของร้ฐ ในการให้ไปลงคะแนนเสียงถึงสองครั้ง

[/responsivevoice]
771 Views