นับเป็นวันแห่งความปีติแห่งปวงชนชาวไทยอีกวันหนึ่ง ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายพระองค์น้อย “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 16 ปี ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.256สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”

โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti”

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร

โดยทรงพระราชดำริว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งเป็นพระราชโอรส ได้ทรงเจริญวัยตั้งพระทัยศึกษา และทรงปฏิบัติสรรพกรณียกิจ อันควรแก่ขัตติยกุมารได้อย่างดียิ่ง เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่า สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี

ทั้งนี้ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา โดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ อาทิ กิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่าน ทรงร่วมการแสดงในงานของโรงเรียน ทรงสนพระทัยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในรายการหนูน้อยจ้าวเวหา ด้วยพระองค์เอง โดยทรงลองฝึกการบังคับเครื่องบินชนิดต่างๆ ปัจจุบัน ทรงศึกษาที่ประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้ ยังทรงเป็นผู้นำในเรื่องการทำกิจกรรม “จิตอาสา” ด้วยทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงพระคุณอเนกอนันต์และสร้างสุขแก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เมื่อครั้งศึกษาประเทศเยอรมนี เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับข้าราชบริพารในช่วงวันหยุดเรียน ณ วัดป่ามุตโตทัย ประเทศเยอรมนี ในวันนั้น พระองค์ฉลองพระองค์เสื้อยืดโปโลสีดำ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ หมวกแก๊ปและผ้าพันคอ ทรงเช็ดถูหน้าต่างกระจกวัด ทรงทำความสะอาดรอยพระพุทธบาทจำลองและบริเวณรอบใต้ฐานพระพุทธรูป ทรงกวาดลานวัด ทรงถูพื้นด้วยพระองค์เอง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

พร้อมประทานข้อความว่า “ถ้ากลับเมืองไทย จะไปทำที่เมืองไทยด้วย”

และเมื่อเสด็จกลับประเทศไทย ก็ทรงเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบ่อยครั้ง อาทิ ทรงทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสด็จไปประทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ ทรงประกอบอาหารประทานให้แก่จิตอาสาฯ ด้วย

นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนา โดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเจริญพระชันษาขึ้นมาก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้น ครั้นเสด็จกลับประเทศไทยครั้ง

ล่าสุด พระองค์โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงประกอบพระราชพิธีต่างๆ ทั้งยังโดยเสด็จไปทรงร่วมขุดดินในพิธีบวงสรวงพื้นที่โคก หนอง นา ณ บริเวณพระตำหนักเรือนต้น พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต

อีกทั้งได้เสด็จตามสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเสด็จตามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นการส่วนพระองค์ ทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

509 Views