ทนายแก้วเป็นทนายทางด้านกฎหมายอิมมเิกรชั่น มาตั้งแต่ 2004
โดยทนายแก้วเป็นผเู้ชี่ยวชาญพิเศษทางด้านวีซ่า
วีซ่าทํางานของนักลงทนุ (E2)
ประเภท H-1B, L1, O, R, P
และวีซ่าทํางานประเภทอื่น

ทนายแก้วยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําใบเขียว ไม่ว่าจะเป็นใบเขียวจากการยื่นโดยครอบครัวหรือญาติ ใบเขียวจากการทํางานรวมทั้งใบเขียวจากการลงทุน ทนายแก้วจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย ในปี ค.ศ. 1998 และจบ J.D. (Doctor of Law) (เกียรตินิยม) ทางด้านกฎหมายของประเทศอเมริกา จากมหาวิทยาลัยกอนซาก่า รัฐวอชิงตัน และได้ร้บใบอนุญาตทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ค.ศ. 2002 ก่อนที่จะมาเริ่มงานทางด้านกฎหมายอิมมเิกรชั่น ทนายแก้วได้ทำงานเป็นนักกฎหมายทางด้านหุ้นส่วน บริษ้ทใหก้บบริษัทสํานักงานทนายนานาชาติ Clifford Chance รวมทั้งเคยทํางานในศาล เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศาล The United States Court for the Far Eastern District of Washington และไดเ้คยฝึกงานที่สำานักงานทนายนานาชาติ Baker and McKenzie และ Freshfields Bruckhaus Deringer จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าพี่น้องชาวไทยที่ใช้ทนาย ที่ไม่ได้พูดภาษาไทย ทําให้การทําเคสมีความบกพร่อง หรือใช้ผู้แปลภาษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ทําให้คดีบิดเบือนไปได้ และบ่อยครั้งได้ร้บความช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ใช่ทนายและไม่ได้รู้จริงทําห้การทําคดีมีปัญหหรือบางครั้งถูกโกงเงินไปหรือไม่มีการติดตามคดีหลังจากยื่นเรื่อง

ทนายแก้วจึงตั้งมั่นว่าใจช่วยเหลือลูกความของเราอย่างเต็มที่จนถึงที่สุด

IMMIGRATION ATTORNEY tanya@lawfirmws.com | 503.922.2924

 

2,972 Views