📌 มีอะไรบ้างในงบเงิน $900 พันล้านที่ผ่านมาเป็นกฎหมาย

1. เช็ค $600 ต่อบุคคล
2. เงินช่วยค่าเช่าบ้านและค่าผ่อนบ้าน
3. เงินช่วยผู้ตกงานสาเหตุจากโควิด19 $300 / สัปดาห์
4. เงินกู้สำหรับช่วยธุรกิจเล็ก EIDL / PPP
5. เงินช่วยเหลือโรงเรียน
6. เงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์
7. เงินทุนสำหรับวัคซีนและสถานพยาบาล
8. เงินทุนสำหรับช่วยดูแลเด็ก
9. การสนับสนุนมาตรการด้านสภาพอากาศ
10. การห้ามคิดค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดถึง

694 Views