โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กดออดเพื่อเปิดให้สมาชิกแสดงตนในการลงคะแนน โดยมีองค์ประชุมทั้งสิ้น 705 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นได้เริ่มเข้าสู่การนับคะแนนในเวลา15.24น. ทั้งนี้ หากนายเศรษฐาจะได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือ 375 เสียงขึ้นไป จากสมาชิกฯทั้งหมดในขณะนี้ 747 เสียงจากนั้นในเวลา 17.35 น. หลังจากการลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแล้วเสร็จครบทุกคน นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง งดออกเสียง 81 เสียง เป็นอันว่านายเศรษฐา ได้รับเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีทั้งหมด ดังนั้นจึงถือได้ว่ามติที่ประชุมเห็นชอบนายเศรษฐา เป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 โดยบรรดาสมาชิกรัฐสภาได้ลุกขึ้นปรบมือกันทั่วรัฐสภา จากนั้นนายพรเพชร ได้สั่งปิดประชุมในเวลา 17.40 น.

98 Views