[responsivevoice voice=”Thai Male” buttontext=”ฟังข่าว”]

“แพทย์-ทันตแพทย์-พยาบาล” กลุ่มเพื่อนสาธารณสุข เพื่อประชาธิปไตย นับร้อยคน ออกแถลงการณ์หนุน 3 ข้อเรียกร้องนักศึกษา ประกาศยืนข้างประชาชน

วันนี้ (1 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายว่า กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ตามรายชื่อที่ลงนามท้ายประกาศ ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ กรณีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การชุมนุมและแสดงออกของนักเรียนนักศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นสิทธิที่กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 34 และ 44 ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

และยังเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ข้อ19, 20 ระบุ บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็น การแสดงออก และชุมนุมโดยสงบ การชุมนุมและแสดงออกของผู้ชุมนุม เป็นการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น ไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่กระทบความมั่นคง ไม่ละเมิดบุคคลอื่น จึงเป็นสิทธิที่กระทำได้

2. ควรยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มาควบคุมการชุมนุม โควิด-19 ไม่พบการติดเชื้อในประเทศเกิน 3 เดือนแล้ว ควรเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงปกติ บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ

และใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อแทน เพราะสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น แยกกักผู้สัมผัสโรค กำหนดช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้เช่นกัน นายกฯ ยังสามารถใช้อำนาจบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ได้ “การควบคุมการชุมนุมโดย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตรวจสอบโดยฟ้องร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศาลปกครองไม่ได้ และมีโทษรุนแรงเกินไป”

3. ควรยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมด้วย ม.116 ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสงบ ปราศจากอาวุธ มิใช่การกระทำให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้น และมิใช่สิ่งอันเป็นเท็จ “การดำเนินคดีด้วยกฎหมายดังกล่าว เป็นการทำเกินกว่าเหตุ”

4. ที่มารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และรัฐบาลปัจจุบัน ไม่เป็นประชาธิปไตย คสช. ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ขึ้น แม้จัดลงประชามติ แต่ คสช. สามารถรณรงค์ให้รับร่างได้หลายเดือน

ขณะฝ่ายตรงข้ามถูกตั้งข้อหาคดีต่างๆ เช่น ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประชามติ มากกว่า 200 คน และอยู่ใต้เงื่อนไขหากไม่ลงมติรับ คสช. จะอยู่ต่อไป บทเฉพาะกาลยังให้ คสช. เลือกวุฒิสมาชิก 250 คน และวุฒิสมาชิกก็กลับมาเลือก พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีกครั้ง “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และรัฐบาลมีที่มาจากการรัฐประหาร จึงไม่เป็นประชาธิปไตย”

5. รัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศ “คสช. และรัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจ” ตลอด 6 ปี ประชาชนถูกคุกคามมากกว่า 783 ราย ถูกดำเนินคดีต่างๆ มากกว่า 1,219 ราย ยังถูกจำคุกอยู่ราว 28 ราย

กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ชุมนุมที่ให้ “รัฐบาลต้อง 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3. ยุบสภา”

โดยรายชื่อบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ ‘กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย’ (พว. = พยาบาลวิชาชีพ)

1. พญ.จินดา ยงใจยุทธ
2. นพ.ภีศเดช สัมมานันท์
3. รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู
4. อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์
5. ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์
6. ศ.เกียรติคุณ นพ.ทวิป กิตยาภรณ์
7. นพ.สุขุม รังคสิริ
8. ผศ.นพ.กำธน จันทร์แจ่ม
9. พว.ดุจดาว วิริยกิจโกศล
10. พว.วราภรณ์ เตชะวัชรีกุล
11. พว.ฐิตารีย์ อุทยานุกูลศิริกุล
12. พว.ผดุงพร ทรงคุณ
13. พว.เรณู ไชยชะนาญ
14. พว.วาทินี ไฝทอง
15. ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์
16. ทพ.ศุภชัย พงษ์ศิริ
17. ทพญ.จันทร์จิรา หอมนาน
18. ทพ.สุรพงศ์ จินตนาภรณ์
19. ทพญ.นวรัตน์ แก้วนามไชยฐ์
20. รศ.สริตา ธีระวัฒน์สกุล
21. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
22. ภญ.สุวภา ปวุฒิยาพงศ์​
23. ภก.เสกสรรค์ วิรุฬห์ศรี
24. นพ.วรพล สุจริตจันทร์
25. พญ.วรัชชญา จำปา
26. นพ.สมยศ สำราญบำรุง
27. นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง
28. นพ.ยุทธนา ป้องโสม
29. นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ
30. พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย
31. พญ.สุภาภรณ์ ปวุฒิยาพงศ์
32. นพ.สุรพงษ์ มาศรังสรรค์
33. พญ.นฤมล ภมะราภา
34. นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล
35. พญ.รานี จงจิระศิริ
36. นพ.บุญชู สถิรลีลา
37. นพ.สุพจน์ อุตรศักดิ์
38. นพ.ณฐพล จันทรอัมพร
39. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
40. พญ.ปัณฑิตา ดีอนันต์ลาภ
41. พว.พรรัตน์ เกิดด้วยบุญ
42. อ.พว.วารุณี ผ่องแผ้ว
43. อ.พว.สุพิมล ขอผล
44. อ.พว.ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
45. อ.พว.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
46. อ.พว.พัชรนันท์ รัตนภาค
47. สุทัศน์ สมบูรณ์
48. สุพิศ ถิรกมลพันธ์
49. รัชนี สอนสวาท
50. ศุภกาญจน์ สโมสร
51. ถิรวัฒน์ วงศ์วานิช
52. ทศพร ริยา
53. สมพร เรืองเดช
54. ปองกาญจน์ เรือนคำ
55. พว.รุ่งทิพย์ ประเสริฐพงค์
56. พว.มิ่งขวัญ พงษ์ดง
57. พว.สุชาดา ศรีสมบุญ
58. พว.พัศณี ปันสีทอง
59. พว.ฐิตาภา ทายะมหา
60. พว.สุวารี จูฑะรงค์
61. พว.สารภี เลิศวงศรัฐ
62. นพ.อิทธิ อาจหาญ
63. นพ.สังกาศ สุวรรณวิไล
64. นพ.สหชาติ พิพิธกุล
65. นพ.ณรงศักดิ์ ราชภักดี
66. พญ.สุพัตรา สิทธิราชา
67. นพ.ไพรัช ไชยกุล
68. พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ
69. พญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
70. นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล
71. พว.พรจิต พัวเพิ่มพูลศิริ
72. พว.ธวัลยา มั่นพลับ
73. พว.อนงค์ ไชยกุล
74. พว.อรุณี รักชาติ
75. พว.ดารณี ลัทธิมนต์
76. พว.เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์
77. พว.ขวัญชนก จันทร์แจ่ม
78. พว.ธารสิริ วิริยานภาภรณ์
79. รศ.กรรณิกา วิทย์สุภากร
80. พว.เสาวคนธ์ เชา
81. พว.พรวรินทร์​ นุตราวงศ์
82. พว.ศิวาพร บานเย็นงาม
83. พว.ศุภลักษณ์ พรมเทพ
84. พว.ยินดี ชำนาญกิจ
85. พว.เสาวลักษณ์ รอบคอบ

ทั้งนี้ ยังแนบรายชื่อบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ ‘กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย’ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. อ.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
2. ผศ.ดร.รัตนชัย ไพรินทร์
3. ร.ศ.สุดสงวน สุธีสร
4. อ.พนัส ทัศนียานนท์
5. งามวัลย์ ทัศนียานนท์
6. ฐิติชญา วสุนธราวงศ์
7. พงศ์พัฒน์ ประวัง
8. จุฑาทิพพ์ พ้องพงษ์ศรี
9. ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
10. พลอยนวล วงศ์วิบูลย์ชัย
11. วีระพงษ์ เตชะวัชรีกุล
12. ทค.ณัฐ นามไธสง
13. ถาวร นนทรักษ์
14. ฉันฑิต นนท์รัก
15. สุนันทา ปวุฒิยาพงศ์
16. วราทิพย ธารนพ
17. อนันต์ นันทนาพรชัย
18. สุพรรณี เสริมสมัตถ์
19. สังวาลย์ ศรีวิชัย​
20. ธนานุวัตน์ สีวิชัยลำพรรณ
21. ราชวัตร รัตนเวียงพิงค์
22. ทับทิม คงภูมิผล
23. กิตติ ลีรัตนรักษ์
24. สมรรถการ เสริมสมัตถ์
25. ธนาธิป สีวิชัยลำพรรณ
26. ชวนพิศ พานิชอัตรา
27. สมคิด พานิชอัตรา
28. วีระชัย กิตติวานิช
29. พิมพ์ชนก อามง
30. พินิท คำมูล
31. เทียน คำมูล
32. คนธรส สาคร
33. ไพศาล จันปาน
34. พลอยจันทร์ กีรติสกุล
35. อาณัติ เกิดด้วยบุญ
36. ผุสดี บัวเลิศ
37. เอนก เรืองอ่อน
38. สมใจ เรืองอ่อน
39. ทิพประทุม รุ่งโรจน์
40. ธีราภรณ์ รัตนชัย
41. วิภาวี นิลประสิทธิ์
42. พลอยนวล วงศ์วิบูลย์ชัย
43. นารีรัตน์ เรืองอ่อน
44. ว่าที่ร้อยตรี จิรายุ เรืองอ่อน
45. สุวรรณ มุกดาหา
46. เจียมจิตร บรรพระจันทร์
47. รจนี คูนาเอก
48. พัชร รัตนประทุม
49. ศุภศิริ บรรดาศักดิ์
50. สิริกาญจน์ พวงสุกระวัฒนะ
51. วารี บุญส่ง
52. ผไทมาส ศรีสมพร
53. ศิริศักดิ์ ลิ้มภักดี
54. รัตนา พวงกิ่งแก้ว
55. สุทธิวัฒน์ มังตรีสรรค์
56. อ.วันวิน ปังตระกูล
57. สุวรินทร์ จันทร์สุริยา
58. สุทธิวัฒน์ มังตรีสรรค์
59. สุวรินทร์ จันทร์สุริยา
60. พิมพ์เดือน เชาวน์ลักษณ์
61. วีรพล เชาวน์ลักษณ์
62. รัชดา คำภีระ
63. เกรียงเทพ วีรนันทนาพันธุ์
64. เกษม สุนิลหงษ์​
65. เฉลิมพล พูลสวัสดิ์
66. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
67. บุญงาม ปิ่นทอง
68. ธิดารัตน์ จันทรังศรี
69. นรินทร์ จันทรังศรี
70. ศุภาภรณ์ ถาปนศิริ
71. ปริศนา ทับกิจ
72. ปภิณวิช ปทีปนำพาผล
73. พรรณี วิศิษฐวัฒนาพร
74. สุชาติ สถิตย์พัฒนพันธ์
75. กมล ภู่ประเสริฐ
76. สุวีระ อัฑฒพงศ์
77. ไพมณี แสนอุบล
78. อรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์
79. สุภาพ สงวนสุข
80. ชญานุช เจตน์ภักดิ์
81. อมรจิตร ดิเรกฤทธิ์
82. ประยงค์ อภิรัตน์เกษม
83. นิรันดร์ บุญเนตร
84. ลัดดา จันต๊ะคะรักษ์
85. สุดสงวน ท่าหลวง
86. อาทิตย์ เชิดนอก
87. สายทอง ไชยอำมาตย์
88. ลัดดา ยะคำแจ้
89. คำสอน แก้วมณีย์ยะ

 

 

 

[/responsivevoice]

ที่มา : ข่าวสด

715 Views