ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยเพิ่มความสามารถการผู้ประกอบการการค้าและเกษตรกรชายแดนทั้งอัพสกิลและรีสกิล พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเดิมวิจัยบุฟเฟต์ทุเรียนบางนรา โปรโมตผลไม้ของจังหวัด 

ม.นราธิวาสฯ ผลักดันงานวิจัย บุฟเฟต์ทุเรียนบางนรา เพิ่มความสามารถเกษตรกรแดนใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดน กรณีศึกษาด่านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ (บพท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี กรดกางกั้น รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯได้จัดกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียนบางนรา ทุเรียนสายน้ำแร่ทองคำ และผลไม้คุณภาพจังหวัดนราธิวาส ลองกอง เงาะ มังคุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2566 และวันที่ 29-30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการ/เกษตรกร มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายผลไม้นานาชนิดอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจัดขึ้นทั้งพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอำเภอแนวชายแดน

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมมีการกำหนดจัดการอบรม ให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้ง Up Skill และ Re Skill อาทิ การส่งสินค้าผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย การให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางด้านศุลกากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงในอาชีพ มีศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งช่องทาง Off Line และ On Line ที่สำคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสกีผลไม้ กล่าวว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งทุเรียนบางนราสายน้ำแร่ทองคำ ซึ่งไหลมาจากต้นน้ำในพื้นที่แร่ทองคำ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ทำให้ทุเรียนของจังหวัดนราธิวาสเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้ลองรับประทานส่วนใหญ่จะติดใจที่ทุเรียนมีสีเหลืองทอง รสชาติอร่อย.

123 Views