ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 6 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยทีมประเทศไทยมีคะแนนรวมเป็นลำดับที่ 6 จาก 104 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายทยากร สุวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง

การแข่งขันครั้งนี้ทีมผู้แทนประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 193 คะแนน ได้ลำดับที่ 6 จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 104 ประเทศ โดยลำดับที่ 1 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลำดับที่ 2 เกาหลีใต้ ลำดับที่ 3 สหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 589 คน สำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2566 คือ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ผศ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม
ดร.สริตา บุณย์ศุภา McKinsey & Company
อ.ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายนิปุณ ปิติมานะอารี นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการฯ
ผศ.ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายพัฒนชัย รวิวรรณ สสวท.

214 Views